Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa

- henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen

- kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys

- avoimen informoinnin lisääminen.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

Ilonet Oy on 100% kunnan omistama osakeyhtiö, joten Ilonet noudattaa kunnan antamia ohjeistuksia uudesta tietosuoja-asetuksesta. Tietosuojavastaavana kunnassa toimii Ilse Soivanen.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on neuvoa, auttaa ja valvoa tietosuojan toteutumista kunnalla sekä neuvoa asiakkaita tietosuojakysymyksiin liittyvissä asioissa.

Ilonet Oy:n tietosuojaselosta löytyy tästä. 

Rekisteröidyllä on aina

- oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä

- oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista

- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Lisäksi rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, jotka eivät tosin välttämättä toteudu kaikissa henkilörekisterissä:

- oikeus pyytää tietojen käytön rajoittamista tai vastustaa käsittelyä

- oikeutta tietojen poistamiseen

- oikeus siirtää järjestelmästä toiseen

- oikeus peruuttaa suostumus

Tarkastus- tai korjausoikeuden toteuttamiseksi kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä Ilonet Oy:n asiakaspalveluun. Pyynnöt tehdään kirjallisesti lomakkeella, joka toimitetaan henkilökohtaisesti Ilonet Oy:n toimistolle, Kalevalantie 13, 82900 Ilomantsi. Pyynnön tekijän henkilöllisyys varmistetaan aina kuvallisesta henkilötodistuksesta, mikäli henkilöä ei entuudestaan tunneta.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Pyyntö tietojen oikasemisesta
Pyyntö tietojen poistamisesta